Όροι χρήσης

Καλωσορίσατε στο prefer.gr!

Η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, οι οποίοι ενδέχεται να ενημερωθούν ή να τροποποιηθούν ανά πάσα χρονική στιγμή και χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση. Συνιστάται ο τακτικός έλεγχος των όρων χρήσης της ιστοσελίδας για τυχόν αλλαγές.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το www.prefer.gr παρέχει στους χρήστες του την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή για την ανάγνωση και διαμοίραση περιεχομένου. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ορθής χρήσης ορίζουν ότι οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται ως έχουν και συνεπάγονται πως το www.prefer.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την επικαιροποίηση, τη διαγραφή, την πλημμελή παράδοση, την αποτυχία αποθήκευσης ή διαμοίρασης περιεχομένου.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το λογισμικό που χρησιμοποιείται από το www.prefer.gr προστατεύονται από την ισχύουσα εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε το λογισμικό της ιστοσελίδας με κανένα τρόπο ή μορφή, καθώς και να μην προβείτε στη χρήση τροποποιημένων εκδόσεων του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες με τρόπο διαφορετικό από το περιβάλλον εργασίας που παρέχεται από το www.prefer.gr για χρήση κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Το σήμα www.prefer.gr, το λογότυπο, καθώς και άλλα λογότυπα και ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών του www.prefer.gr αποτελούν εμπορικά σήματα κατοχυρωμένα. Χωρίς προηγούμενη έγκριση του www.prefer.gr, συμφωνείτε να μην προβάλετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τα παραπάνω διακριτικά στοιχεία.

Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου (διαφημίσεις, χορηγίες κλπ.) προστατεύεται από την ισχύουσα εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων και περί ευρεσιτεχνιών.

Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πουλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση τις υπηρεσίες, το λογισμικό ή το περιεχόμενο, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από την ιστοσελίδα www.prefer.gr ή τους διαφημιζόμενους/χορηγούς.

3. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το www.prefer.gr αναλαμβάνει τη συλλογή περιεχομένου. Λόγω του μεγάλου όγκου των πληροφοριών, δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Αποδέχεστε ότι το www.prefer.gr ενδέχεται να μην ελέγχει εκ των προτέρων το περιεχόμενο, διατηρεί όμως το δικαίωμα -όχι όμως και την υποχρέωση- κατά ελεύθερη κρίση να μετακινήσει ή να διαγράψει κάθε στοιχεία του περιεχομένου.

Αποδέχεστε ότι το www.prefer.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από πράξη ή παράλειψη των χρηστών που συνεπάγεται μη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης. Το www.prefer.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει κατά βούληση οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου, χωρίς καμιά προειδοποίηση προς το χρήστη. Ο χρήστης του www.prefer.gr είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το www.prefer.gr, οι συνεργάτες του, ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/διαφοράς/διαμάχης που τυχόν προκύψει ελέω απουσίας συμμόρφωσης του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που μεταφορτώνεται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι οι διαχειριστές του www.prefer.gr που τις δημιούργησαν.

Η επίσκεψη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται το χαρακτήρα του διαδικτύου ως περιβάλλοντος ανοιχτού και προσπελάσιμου από τρίτους και συνακόλουθα αποδέχονται ότι το www.prefer.gr, παρόλο που λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία του αυστηρά ιδιωτικού χαρακτήρα ορισμένων πτυχών του, επ’ ουδενί όμως θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία σημειωθούν παραβιάσεις του προσωπικού περιεχομένου.

Σε περίπτωση, που διατυπωθεί επώνυμη και βάσιμη καταγγελία/ειδοποίηση, ότι υπάρχει περιεχόμενο στις σελίδες του που είναι παράνομο, παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και γενικά αντιβαίνει τους όρους του παρόντος, το www.prefer.gr έχει το δικαίωμα να το αφαιρέσει άμεσα και χωρίς να ειδοποιήσει τους χρήστες.

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Οι υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας ενδεχομένως να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) προς τρίτες δικτυακές τοποθεσίες. Το www.prefer.gr βάσει νομοθεσίας δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου αυτών των τοποθεσιών, και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθεται μέσω αυτών. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το www.prefer.gr δεν θα είναι υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου, των αγαθών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα από ή μέσω των ίδιων τοποθεσιών.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΑ

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο www.prefer.gr θεωρείται δημόσιο και περιλαμβάνεται σε περιοχές ελεύθερης πρόσβασης.

7. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του www.prefer.gr επιτρέπεται μόνο σε ενήλικους. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.prefer.gr από ανηλίκους απαγορεύεται αυστηρά.

8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αποδέχεστε ότι το www.prefer.gr ενδέχεται να επαναπροσδιορίσει τα όρια που αφορούν στη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου, τον αποθηκευτικό χώρο περιεχομένου κλπ.

Συμφωνείτε ότι το www.prefer.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης οποιασδήποτε μορφής περιεχομένου τηρείται ή μεταδίδεται από τις υπηρεσίες του.

Αποδέχεστε ότι το www.prefer.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις υπηρεσίες του χωρίς να προηγηθεί ειδοποίηση στους χρήστες.

Συμφωνείτε ότι το www.prefer.gr δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών του.

Σας γνωστοποιείται ότι το περιεχόμενο του www.prefer.gr ενδέχεται να μεταφορτωθεί/μεταδοθεί νόμιμα δια μέσου διαφόρων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Συμφωνείτε ότι το www.prefer.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στις αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να διαφυλάσσετε το www.prefer.gr, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, άλλους συνεργαζόμενους και υπαλλήλους από αξιώσεις ή απαιτήσεις, που εγείρονται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε παράβαση εκ μέρους σας των όρων χρήσης ή των δικαιωμάτων τρίτων.

10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι:

Αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη που ανακύπτει από την ως ανωτέρω χρήση των υπηρεσιών του www.prefer.gr. Οι υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Το www.prefer.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι:

(α) Οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

(β) Οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες.

(γ) Τα αποτελέσματα που ενδέχεται να λαμβάνονται από την χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

(δ) Η ποιότητα των υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αποκτάτε μέσω του ιστοτόπου θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.

(ε) Τυχόν λάθη στο λογισμικό θα διορθώνονται

(στ) Οποιαδήποτε άλλη συνεργαζόμενη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι το www.prefer.gr δε θα καθίσταται υπεύθυνο για καμία άμεση ή έμμεση ζημία από χρήση δεδομένων που προκύπτει από:

(α) Την χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας

(β) Υπηρεσίες που αγοράζονται ή αποκτώνται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που εισάγονται από τις υπηρεσίες ή μέσω αυτών

(γ) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις μεταδόσεις ή τα δεδομένα σας ή τροποποίηση αυτών

(δ) Δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου στις υπηρεσίες.

(ε) Την απόφαση του χρήστη να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες του www.prefer.gr είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παράνομο και ούτω καθεξής. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το www.prefer.gr για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν υποστούν οι χρήστες, λόγω έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Συμφωνείτε ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη ή νόμο που προβλέπει το αντίθετο, κάθε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει από, ή σχετίζεται με την χρήση των υπηρεσιών ή με τους όρους χρήσης, πρέπει να γνωστοποιείται επίσημα εντός 30 ημερών από την δημιουργία αυτής της αξίωσης ή της βάσης αγωγής.

12. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Κανένας από τους παρόντες όρους χρήσης δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματα κανενός χρήστη.

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.prefer.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αποδέχεστε, επίσης, ότι σε περίπτωση μεταβολής της εγχώριας νομοθεσίας ή ανάγκης για εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας με νομοθετήματα του παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου, οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας θα τροποποιηθούν χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση των χρηστών.

Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά δεδομένα), της οποίας δια της αποδοχής της παρούσης ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε, ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.prefer.gr και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.

ADVERTISEMENT

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ADVERTISEMENT